Wymogi dotyczące przetwarzania odpadów opakowaniowych - Jak rozpocząć współpracę i wystawiać DPR?

Firma, która chce dostarczać nam surowiec w postaci pojemników przeznaczonych do przetwarzania w procesie R3, będzie musiała podjąć kilka działań, abyśmy mogli rozpocząć współpracę i wystawiać Deklaracje Przekazania Odpadów (DPR).

5/21/20232 min read

gray wheeled trash bin
gray wheeled trash bin

Firma, która chce dostarczać nam surowiec w postaci pojemników przeznaczonych do przetwarzania w procesie R3, będzie musiała podjąć kilka działań, abyśmy mogli rozpocząć współpracę i wystawiać Deklaracje Przekazania Odpadów (DPR).

W pierwszej kolejności, firma musi złożyć wniosek aktualizacyjny w Biurze Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska (BDO) w ciągu 30 dni od momentu, gdy zmieni się zakres naszego zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W przypadku przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 02 bezpośrednio w procesie R3, konieczne będzie zmienienie decyzji związanej z naszym zezwoleniem. Po uzyskaniu uprawnień do przetwarzania tych odpadów w procesie R3, musimy przestrzegać warunków określonych w tym zezwoleniu.

Wystawianie DPR: Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, będziemy mogli wystawiać DPR, potwierdzając proces zgodnie z naszymi nowymi uprawnieniami. Podczas wystawiania tych dokumentów musimy spełniać wymagania określone w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, oraz w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska, które określają szczegółowe warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do recyklingu.

Ważne obowiązki: Ważne jest, aby firma, która będzie nam dostarczać odpady opakowaniowe, spełniała następujące obowiązki:

  • Wystawianie DPR w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku. Należy pamiętać, że nie będziemy przyjmować wniosków po upływie 30 dni od zakończenia kwartału. W przypadku firm, które nie dostarczyły odpadów, termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy od zakończenia kwartału.

  • Poprawne wskazywanie numerów kart przekazania odpadów (KPO) na DPR.

  • Prawidłowe ewidencjonowanie odpadów w BDO.

  • Przeprowadzanie rocznego audytu zewnętrznego w przypadku, gdy zezwolenie obejmuje przetwarzanie odpadów o masie przekraczającej 400 Mg. Audyt taki powinien być przeprowadzony do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.

Wystawianie DPR w obecnym stanie: Warto rozważyć powrót do negocjacji z firmą, która chce dostarczać pojemniki, ponieważ już teraz możemy wystawiać DPR bez konieczności zmiany decyzji. Warto wskazać firmie podstawę prawną umożliwiającą zaliczanie masy odpadów o kodzie 19 12 04 pochodzących z odpadów 15 01 02 do wystawianych przez nas DPR.

Obecne przepisy: Obecnie, DPR są wystawiane w formie papierowej, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu dotyczącym wzorów dokumentów DPO i DPR. Pomimo uchylenia podstawy prawnej, to rozporządzenie nadal jest obowiązujące na mocy ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te stanowią, że DPR od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. są sporządzane zgodnie z dotychczasowymi przepisami, czyli w formie papierowej.

UWAGA: W przypadku odpadów o kodzie z grupy 19, w kolumnie 1 DPR należy podać kod odpadu, z jakiego został on wytworzony, zgodnie z katalogiem odpadów. Dlatego dopuszczalne jest zaliczanie do masy przetworzonych odpadów opakowaniowych ujętych na DPR mas odpadów z kodu 19, jeżeli odpady w kodzie 19 powstały z odpadów o kodzie 15 01.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna dla tych kwestii znajduje się w Ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 160).