Sprawozdawczość w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi jest bardzo skomplikowana.

5/3/20231 min read

Sprawozdawczość w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi jest bardzo skomplikowana, ponieważ weryfikacja danych odbywa się na wielu poziomach i jest prowadzona przez różne organy administracji. Pierwszy poziom obejmuje podmioty odbierające odpady komunalne, PSZOK-i oraz podmioty zbierające odpady. Następnie dane przekazywane są do administracji gminnej, która analizuje je, a następnie przesyła do urzędów marszałkowskich, które dokonują analizy na poziomie województw. Ostatni poziom to ministerstwo odpowiedzialne za ochronę środowiska, które weryfikuje dane zebranie na poziomie krajowym.

Zgodnie z założeniami Systemu BDO, sprawozdawczość komunalna obejmuje kilka podmiotów, takich jak odbierające odpady komunalne, punkty selektywnego zbierania odpadów, podmioty zbierające odpady, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw. Każdy z tych podmiotów ma określony termin na złożenie sprawozdania rocznego.

Ponadto, poza Systemem BDO, istnieje również dodatkowa sprawozdawczość, która dotyczy podmiotów zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych oraz transportem nieczystości ciekłych, oraz instalacjami komunalnymi.

Ze względu na złożoność sprawozdawczości oraz obecne rozwiązania informatyczne, warto zastanowić się nad sensownością rozproszenia raportowania. Obecnie sprawozdawczość komunalna jest regulowana ustawą o utrzymaniu czystości w gminach, która powinna zostać zmieniona, aby ułatwić funkcjonowanie systemu. Na przykład sprawozdanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi musi zawierać informacje dotyczące masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z terenu gminy oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do której zostały przekazane.