Na postawie art. 200 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania nie krótszy niż 14 dni.W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w ww. decyzji wydanej na podstawie art. 200 ust. 1 podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł (art. 200 ust. 4 ustawy). Powyższa kara pieniężna może wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość takich kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł (art. 200 ust. 5 ustawy o odpadach)

W razie nieuiszczania przez podmiot korzystający ze środowiska opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej zastrzeżenia marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub kontroli oraz wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

  • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,

  • pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną - zgodnie ze zmianą zawartą w Dz. U. Nr 113 z 2005 r. poz. 954 w art. 14 opłatę podwyższa się o 200% w 2008 r. Zgodnie z art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póżn. zm.) opłatę za brak wymaganego pozwolenia od 2009 r. podwyższa się o 500%.

PODWYŻSZONE STAWKI

Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podwyższa o 0,05 jednostkową stawkę opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

Jeśli odpady składowane są w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

W przypadku pozbycia się odpadów:

  • nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,

  • na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

  • na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

W przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

JAKIE KARY MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE ZA NIEZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA: