Rejestracji w Krajowej bazie można dokonać wyłącznie na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register elektronicznego formularza rejestracyjnego i wygenerowanego na podstawie danych w nim zawartych, formularza rejestracyjnego w formacie PDF.

Formularz rejestracyjny zawiera następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne i adresowe podmiotu,

 • dane osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu podpisujących formularz,

 • dane osób, które otrzymają dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie,

 • dane osoby wypełniającej formularz.

Formularz składany w postaci papierowej musi być podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji podmiotu. Jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.Formularz rejestracyjny w postaci papierowej należy przesłać na adres:Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania EmisjamiChmielna 132/13400-805 Warszawaz dopiskiem Krajowa bazaPo pozytywnym rozpatrzeniu formularza rejestracyjnego przez Krajowy ośrodek osoby wskazane w tym formularzu jako użytkownicy Krajowej bazy otrzymają drogą elektroniczną login i hasło umożliwiające dostęp do danych podmiotu Krajowej bazie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273, z późn. zm.) obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje (wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych lub innych substancji). Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska została zaczerpnięta z art. 3 ust 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) zgodnie, z którym podmiotem korzystającym ze środowiska są:

a) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy o systemie zarządzania emisjami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, sporządza i wprowadza raport jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Kto podlega KOBIZE?

Podstawowe zmiany w zakresie rejestracji:

 • Formularz rejestracyjny składany jest dla podmiotu korzystającego ze środowiska, a nie dla poszczególnych jego zakładów. Informacje dotyczące poszczególnych zakładów danego podmiotu użytkownik wprowadza po zalogowaniu się do Krajowej bazy, jako kolejne (odrębne) miejsca korzystania ze środowiska. Formularz rejestracyjny składa się: w postaci elektronicznej przez stronę internetową www://krajowabaza.kobize.pl w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym.

 • Formularz w składany w postaci papierowej wymaga podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.

 • W formularzu rejestracyjnym danego podmiotu może zostać wskazanych do 10 użytkowników, którzy uzyskają dostęp do danych podmiotu.

 • W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Rejestrze REGON nie dołącza się dokumentów potwierdzających wpisy do tych rejestrów.

Jedynie w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w KRS, CEIDG albo w rejestrze REGON do formularza dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub odpis zaświadczenia poświadczony za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 • Pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4) podmiot korzystający ze środowiska posiadał elektroniczne konta tworzone dla poszczególnych zakładów podmiotu.

 • Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, dane podmiotu zgromadzone są pod jednym dostępem w Krajowej bazie, a dane zakładów są ujęte pod danymi podmiotu jako dane „miejsc korzystania ze środowiska”.

 • Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia osoby, które w dniu poprzedzającym dzień jego wejścia w życie posiadały dostęp do elektronicznego konta w Krajowej bazie, od dnia 23.11.2016 r. stały się automatycznie użytkownikami Krajowej bazy. Identyfikatory (loginy) i hasła dostępu nadane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność. Zgodnie z § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia użytkownicy Krajowej bazy, w tym osoby, które pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia posiadały dostęp do elektronicznego konta dla zakładu w Krajowej bazie, po upływie 21 dni od dnia jego wejścia w życie uzyskali dostęp do informacji i danych każdego zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie.

 • PRZYKŁAD

Podmiot korzystający ze środowiska posiada dwa zakłady i pod rządami poprzedniego rozporządzenia posiadał dwa elektroniczne konta dla zakładu w Krajowej bazie. Podmiot pod rządami poprzedniego rozporządzenia ustanowił dwie osoby posiadające dostęp do elektronicznych kont dla zakładów – przy czym każda z tych osób miała dostęp do danych tylko jednego zakładu. Na gruncie nowego rozporządzenia z dnia 14 listopada 2016 r. podmiot nie będzie posiadał dwóch odrębnych kont dla zakładów, a dane podmiotu będą zgromadzone w jednym miejscu. Dane zakładów są ujęte jako miejsca korzystania ze środowiska podmiotu. Po upływie 21 dni od wejścia w życie nowego rozporządzenia obydwaj użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych podmiotu, w tym danych wszystkich zakładów danego podmiotu.W związku z powyższym, jeżeli podmiot nie chce, aby dany użytkownik miał dostęp do wszystkich informacji danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie, należy dokonać usunięcia lub zmiany użytkownika Krajowej bazy poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego, po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.