1. Podstawa prawna:Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.).Posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

2. Obowiązki posiadacza odpadów:Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 roku poz. 1923).

Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, nie dotyczy:

  • wytwórców odpadów komunalnych,

  • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

  • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,

  • podmiotów, o których mowa w art. 45 ust.1 pkt 1,

  • wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1431).

    Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem między innymi następujących dokumentów ewidencji odpadów:

  • karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

  • karty przekazania odpadu,których wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973).