Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczać się za korzystanie ze środowiska. Aby zaistniał obowiązek rozliczania się za korzystanie ze środowiska wystarczy, że firma lub przedsiębiorca posiada samochód zarejestrowany na firmę lub posiadają umowę leasingową na środek transportu, pobierają wodę do produkcji, odprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, posiadają własny piec grzewczy. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z obowiązku uiszczenia opłat środowiskowych mogą mieć problemy z korzystaniem z funduszy Unii Europejskiej. Podmiot, który stara się o wsparcie z Unii Europejskiej, podczas składania wniosku oświadcza, że nie zalega z żadnymi należnościami wobec państwa. Jeśli wyjdzie na jaw, że nie uiszcza opłaty środowiskowej, musi się liczyć z koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. Rodzaje opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska: opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi opłaty za pobór wód opłaty za składowanie odpadów