Operat wodnoprawny - jest dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne. Składa się z części opisowej i graficznej. Do części graficznej niezbędne jest wykonanie min. przekrojów urządzeń wodnych. Szczegółowe wymagania określa art. 131 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.). Pozwolenie wodnoprawne uzyskiwane jest w sytuacji szczególnego korzystania z wód, które obejmuje m.in.: wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, korzystanie z wód do celów energetycznych. W jakim zakresie i kiedy zachodzi szczególne korzystanie z wód określa w/w ustawa.