Definicja instalacji w kontekście pozwolenia na wytwarzanie odpadów - Wyjaśnienie

Definicja instalacji: Kotłownie, kuchnia, oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody spełniają definicję instalacji. Definicja instalacji jest zawarta w ustawie Prawo ochrony środowiska, do której ustawa o odpadach się odwołuje.

5/21/20232 min read

unknown person holding clear glass ball
unknown person holding clear glass ball

Jesteś pracownikiem dużej firmy, która posiada wiele budynków administracyjnych, magazynów i budynków mieszkalnych. Wasze obecne pozwolenie na wytwarzanie odpadów się kończy, i zastanawiasz się, czy przedłużenie tego pozwolenia jest konieczne, zwłaszcza że wszystkie odpady nie są wytwarzane w jednej instalacji (są wprowadzane do BDO). Posiadacie m.in. kotłownie, kuchnię, oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody. Pytasz, czy którykolwiek z tych elementów może być uznany za instalację zgodnie z ustawą o odpadach.

Definicja instalacji: Kotłownie, kuchnia, oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody spełniają definicję instalacji. Definicja instalacji jest zawarta w ustawie Prawo ochrony środowiska, do której ustawa o odpadach się odwołuje.

Instalacja to:

  • Stacjonarne urządzenie techniczne,

  • Zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, należących do tego samego podmiotu i znajdujących się na terenie jednego zakładu,

  • Budowle, które nie są urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

  • Eksploatacja takiej instalacji może prowadzić do emisji.

Wytwarzanie odpadów: Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska, eksploatacja instalacji, która prowadzi do wytwarzania odpadów, wymaga posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli spełnione są kryteria określone w art. 180a tej ustawy. Przepisy te określają, że pozwolenie jest wymagane w przypadku przekroczenia:

  • 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub

  • 5 000 Mg rocznie w przypadku innych odpadów niż niebezpieczne.

Oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody, z dużym prawdopodobieństwem, będą generować odpady w ilościach, które wymagają uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W przypadku kotłowni i kuchni, prawdopodobieństwo to jest niewielkie.

Brak jednoznacznych przepisów: Problemem jest brak jednoznacznych przepisów, które określałyby, co jest uznawane za odpady wytworzone:

  • W wyniku działania instalacji,

  • W związku z eksploatacją instalacji,

  • Przez samą instalację.

W systemie BDO istnieje podział na odpady ewidencjonowane związane z eksploatacją instalacji oraz odpady poza instalacją. W sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach, podaje się masy odpadów związane z instalacją i poza instalacją.

Warto odwołać się do definicji eksploatacji instalacji, która znajduje się w art. 3 pkt 3 ustawy o odpadach. Zgodnie z nią, eksploatacja obejmuje użytkowanie i utrzymanie instalacji w sprawności.

W związku z powyższym, analizując masy odpadów pod kątem obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, należy uwzględnić masy odpadów wytworzonych w wyniku użytkowania i utrzymania instalacji. W przypadku spornych sytuacji lub wystąpienia niejasności prawnych, warto zgłosić się do urzędu z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162). Urząd będzie w stanie określić swoje stanowisko, które będzie dotyczyć konkretnej firmy i instalacji.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawą prawną dla tych kwestii jest Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2556).