Czy możesz odsprzedawać drewniane palety? Sprawdź zgodność z prawem

W przypadku drewnianych palet transportowych, decyzja dotycząca tego, czy dany przedmiot, w tym przypadku paleta, jest odpadem czy nie, należy głównie do posiadacza.

5/21/20231 min read

a pile of wooden pallets stacked on top of each other
a pile of wooden pallets stacked on top of each other

Jako wytwórca produktów spożywczych, otrzymujecie często półprodukty na drewnianych paletach i zastanawiacie się, czy możecie odsprzedawać takie nieuszkodzone palety innym firmom.

W przypadku drewnianych palet transportowych, decyzja dotycząca tego, czy dany przedmiot, w tym przypadku paleta, jest odpadem czy nie, należy głównie do posiadacza.

Nieuszkodzone palety: Jeśli paleta jest nieuszkodzona i nadal można ją wykorzystywać do celów transportowych, nie musi być klasyfikowana jako odpad o kodzie 15 01 03, czyli opakowanie z drewna.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach, odpadem jest substancja lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do którego pozbycia się jest obowiązany.

W przypadku nieuszkodzonych palet, można je traktować jako opakowanie z drewna, zgodnie z art. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Opakowanie jest wyrobem, wykonanym z dowolnego materiału, służącym do przechowywania, ochrony, transportu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do przetworzonych towarów. Jeśli paleta nie jest typu euro, nie ma przeszkód, aby po zakończonym transporcie traktować ją jako opakowanie.

Odsprzedawanie palet: Jeśli obecny posiadacz palety zdecyduje, że jest to opakowanie, które można ponownie wykorzystać, odsprzedanie go nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

UWAGA: Jeśli paleta jest uszkodzona w stopniu, który uniemożliwia jej dalsze wykorzystanie w celach transportowych, powinna być uznana za odpad opakowaniowy. W takim przypadku uszkodzona paleta powinna być przekazana kolejnemu posiadaczowi, który musi posiadać zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów opakowaniowych.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawą prawną dla tych kwestii są Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.