Automatyczne wykreślenie z Bazy Danych Odpadów: interpretacja i wskazówki praktyczne

5/16/20232 min read

framed eyeglasses on top open book
framed eyeglasses on top open book

Baza Danych Odpadów (BDO) jest narzędziem, które pełni kluczową rolę w monitorowaniu przepływu odpadów w Polsce. Jednak dla wielu przedsiębiorców, regulacje dotyczące BDO mogą być skomplikowane i niejasne. W tym artykule przyjrzymy się jednej z takich regulacji - automatycznemu wykreśleniu z BDO.

Zgodnie z ustawą o odpadach, marszałek województwa ma obowiązek automatycznego wykreślenia podmiotu z BDO, w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji związanych z gospodarką odpadami. Czy jednak ten przepis zawsze powinien być interpretowany dosłownie?

Podstawowym celem BDO jest zapewnienie aktualnej bazy danych o uprawnieniach i zakresie gospodarowania odpadami. Jest to niezbędne do monitorowania i kontroli przepływu odpadów na terenie kraju. BDO służy też do gromadzenia informacji o wprowadzaniu produktów i produktów w opakowaniach do obrotu.

Wykreślenie "z automatu" według nowych przepisów stosuje się do konkretnej działalności objętej wpisem do BDO, a nie do całego wpisu. Jeżeli zatem firma posiada wpis w innych działach niż działy dotyczące gospodarowania odpadami – wpisy te powinny zostać utrzymane w BDO.

To oznacza, że jeżeli wytwarzanie odpadów, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia nie jest jedyną działalnością podmiotu – należy zapewnić zgodność wpisu ze stanem faktycznym. W takiej sytuacji nie ma podstaw do całkowitego wykreślenia podmiotu z BDO.

Jeżeli natomiast wytwarzanie odpadów, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia jest jedyną działalnością podmiotu – podmiot powinien złożyć wniosek o wykreślenie z BDO, a po uzyskaniu pozwoleniu złożyć wniosek o wpis.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 179 ustawy o odpadach „Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.”

Dlatego zawsze warto zadbać o aktualność wpisów w BDO.

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 i 1250).