Audyt u recyklera - na co zwrócić uwagę?

5/16/20231 min read

assorted-color disposable cup lot
assorted-color disposable cup lot

Audyt u recyklera - na co zwrócić uwagę?

  1. Zgodność z przepisami: Upewnij się, że recykler przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i norm związanych z recyklingiem. To obejmuje sprawdzenie, czy firma posiada wymagane zezwolenia i licencje, oraz czy jej działalność jest zgodna z tymi dokumentami.

  2. Dokumentacja: Dokumentacja jest kluczowym elementem audytu recyklera. Sprawdź, czy przedsiębiorstwo posiada kompletną dokumentację dotyczącą gospodarki odpadami, w tym ewidencję odpadów, zaświadczenia dotyczące zużytego sprzętu i odpadów z niego powstałych, oraz sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi. Dokumentacja powinna być przechowywana przez co najmniej 5 lat.

  3. Infrastruktura: Zakład przetwarzania powinien posiadać odpowiednie urządzenia i technologie do przetwarzania odpadów. W przypadku odpadów opakowaniowych, roczna moc przerobowa instalacji do recyklingu odpadów powinna odpowiadać masie i rodzajom odpadów wskazanych w DPR, decyzjach i ewidencji.

  4. DPR (Dokument Potwierdzający Recykling): Sprawdź, czy proces wystawiania i przekazywania DPR jest przeprowadzany zgodnie z przepisami. Upewnij się, że dokumenty DPR są prawidłowo wypełnione i podpisane, a ich masa odpadów jest zgodna z dokumentacją.

  5. Finanse: Upewnij się, że masa odpadów w dokumentach ewidencji jest zgodna z dokumentacją finansową, w szczególności z fakturami z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz sprzedaży odpadów do innych procesów odzysku.

  6. Zgodność z normami: Upewnij się, że przetwarzanie zużytego sprzętu jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa krajowego.

Przeprowadzanie audytu recyklera jest ważnym elementem monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Przeprowadzanie regularnych audytów pomaga zapewnić, że odpady są prawidłowo przetwarzane, co przyczynia się do ochrony środowiska.